Loading...
Poslovno svetovanje 2018-04-19T10:06:45+01:00
Poslovno-svetovanje-računovodstvo

TRDEN POSLOVNI SISTEM

Z našim poslovnim svetovanjem vam pomagamo vzpostaviti poslovne procese, računovodski sistem in notranje kontrole na način,
ki optimizira stroške, minimizira napake in ozka grla ter s tem maksimizira gospodarske koristi.

Analiza sistema

Optimizacija procesov, racionalizacija stroškov, analiza uspešnosti…

Notranje kontrole

Vzpostavitev kontrolnih točk, priprava pravilnikov, preizkus kontrol…

Drugo svetovanje

Vrednotenje projektov in zadolževanja, oddelitve in združitve…

Analiza sistema

Analiza poslovnega sistema vključuje preučevanje poslovnih procesov in analiziranje računovodskih kazalnikov
ter podajanje predlogov izboljšav na podlagi rezultatov analize.

Učinkovitost = temelj uspeha

Poslovno-svetovanje-računovodski servis

Svetujemo vam pri vzpostavitvi optimalnega poslovnega procesa, ki temelji na optimizaciji stroškov in storitvenega oziroma proizvodnega cikla ter vam pomagamo oblikovati sistem kontrole in analize kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti. Ti postopki med drugim vključujejo:

 • analiza uspešnosti;

 • optimizacija stroškov in analiza storitvenega ali proizvodnega cikla in lociranje ozkih grl;

 • oblikovanje vrednotenja proizvodnje in natančen izračun kosovnice proizvodnega artikla;

 • določitev optimalnega obsega zaposlenih;

 • analiza optimalne ravni dolžniškega financiranja;

 • določitev optimalnega obsega zalog in drugo.

POVPRAŠEVANJE

Notranje kontrole

Poslovno svetovanje, vezano na vzpostavitev notranjih kontrol, ki pomagajo pri doseganju ciljev
podjetja oziroma organizacije in minimizirajo nepravilnosti zaradi napak ali prevar.

Imejte nadzor

Notranje kontrole v računovodstvu.

Pomagamo vam vzpostaviti ključne temelje za učinkovito kontrolno okolje, prepoznavanje tveganj, kontrolne aktivnosti, računovodski sistem in poročanje ter spremljanje kontrolnih aktivnosti. Vključuje zadeve kot so:

 • spoznavanje poslovnega okolja in prepoznavanje tveganj in določitev ključnih kontrolnih točk;

 • določitev razmejitve dolžnosti po posameznih zaposlenih;

 • oblikovanje kontrolnih aktivnosti in priprava pravilnikov (pravilnik o računovodstvu, sistemizacija delovnih mest, pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, pravilnik o delovnem času, pravilnik o blagajniškem poslovanju…);

 • preizkus že vzpostavljenih kontrolnih aktivnosti;

 • vzpostavitev spremljanja kontrolnih aktivnosti in odpravljanja odstopanj.

POVPRAŠEVANJE

Drugo svetovanje

Drugo poslovno svetovanje dopolnjuje davčno svetovanje in računovodske storitve do mere, ki vam zagotavlja celovite
storitve in podporo pri vašem poslovanju.

Celovita podpora

Drugo računovodsko in poslovno svetovanje

Drugo poslovno svetovanje obsega predvsem naslednje storitve:

 • pomoč pri ocenjevanju posamičnih investicijskih projektov;

 • izdelava finančnih načrtov in predračunov: na podlagi analize preteklega poslovanja in nameravanih sprememb ter projektov;

 • svetovanje ob statusnih preoblikovanjih, združitvah, oddelitvah in drugih organizacijskih spremembah;

 • svetovanje ob investicijskih odločitvah, zaposlovanju, pripravi pogodb (nakupi deležev in delnic, pogodbe o zaposlitvi, avtorske pogodbe…);

 • druge storitve svetovanja, glede na vaše potrebe.

POVPRAŠEVANJE